Kaparda Jaina Tempel

Verfasst: 17.07.2013

Alias

Shri Kaparda Tirth

2013.02.21 Kaparda Jain Tempel 03416

Kaparda Jaina Tempel

2013.02.21 Kaparda Jain Temple 03438

Mulnayak:
Svayambhu Parshvanath

Shri Kaparda Tirth


Grössere Karte

Referenzen

Aktuellste Referenzen
Referenzen (A-Z)
Teile diese Seite auf: