Delhi Sumatinath Jain Swetamber Tempel

Verfasst: 29.03.2013
Aktualisiert: 30.03.2013

Alias

Indraprastha Tirth Jain Swetamber Tempel

Shree Sumatinatha Jain Swetamber Temple
1997, Gali Naughara, Kinari Bazar, Delhi-110006
Tatha Poushala Charitable Trust
Phone-011 23270489

JAIN TEMPLE, DELHI
Foto:Burlingamebarley

Garbhagriha, das Allerheiligste des Indraprastha Jain Svetamber Tempels mit den Skulpturen der Tirthankaras

Adinatha (1.l.), Neminatha (2.l), Sumatinatha (m),??? (1.r) Ajitanatha (2.r).

Referenzen

Aktuellste Referenzen
Referenzen (A-Z)
Teile diese Seite auf: