Jodhpur Bheru Bagh Parshvanath Jaina Tempel

Verfasst: 02.07.2013
Aktualisiert: 05.07.2013

Alias

Bheru Bagh

Shree Bheru Bagh Parshvanath Shvetambara Jaina Temple

2013.02.21 Jodhpur Bheru Bagh Parshvanath Jain Temple 03122

Jodhpur Shree Bheru Bagh Parshvanath Shvetambara Jaina Tempel

2013.02.21 Jodhpur Bheru Bagh Parshvanath Jain Temple N1893

Garbhagriha. Mulnayak Parshvanatha

2013.02.21 Jodhpur Bheru Bagh Parshvanath Jain Temple 03130 

23. Tirthankara Parshvanath

1st C Road, Sardarpura
Jodhpur, RJ 342003, India

Bheru Bagh, Sardarpura, Jodhpur, Rajasthan, Indien


Größere Karte

Teile diese Seite auf: