Delhi Chhoti Dadabari Jain Mandir

Verfasst: 22.03.2013

Alias

Chhoti Dadabari

Shvetambara Kharatara Gaccha Jain Tempel

Police Colony, South Extension 2,
New Delhi
Indien

8579277559

Shikhara

8580428842

Geweiht: Dharmanatha, 15.Tirthankara (Mitte)
Links: Neminatha, 22.Tirthankara
Rechts: Shantinatha, 16.Tirthankara

Chhoti Dadabari Jain Tempel


Größere Kartenansicht

Teile diese Seite auf: