Sadhvi Pramukha Mahashramani Kanakprabha

Aktualisiert: 04.02.2015

Alias

Sadhvi Kanak Prabha, Sadhvi Kanakprabha, Sadhvi Pramukha Kanakprabha

Gruppe(n)

   ► Individuen ► Shvetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Bild(er)

Lebenszeit

Geboren: 22.07.1941 in Kolkata

Terapanth Info

Diksha: 08.07.1960 durch Acharya Tulsi

Über

Seit 1972 Oberhaupt der Svetambara Terapanth Nonnen.

Teile diese Seite auf: